Algemene betalingsvoorwaarden :  De fakturen zijn contant betaalbaar te Oekene. Het werken met wissels en/of andere kasbeschikkingen wijkt daar niet van af. Bij gebrek aan betaling van de faktuur op haar vervaldag is van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is een conventionele verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de verwijlintrestvoet overeenkomstig de Wet op de betalingsachterstand van 2 augustus 2002. In geval van een geheel of gedeeltelijke niet-betaling van de faktuur op de vervaldag, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12 % met een minimum van 100 euro en een maximum van 2500 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en onverminderd de intresten en kosten, dit bij wijze van conventioneel strafbeding. De niet-betaling van een enkele faktuur op de vervaldag maakt meteen en zonder ingebrekestelling alle andere fakturen opeisbaar. In geval van betwisting van welke aard ook i.v.m. de fakturen, zijn uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Ook hiervan wordt door het werken met wissels en/of andere kasbeschikkingen niet afgeweken.